Algemene voorwaarden

Artikel  1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard en voor zover voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. OFFERTES

 1. Al onze offertes hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de datum van de offerte.
 2. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als het doen van een aanbod. Zij binden ons, nadat een schriftelijke ondertekening van de opdrachtgever ten kantore van Edutechniek is ontvangen en geregistreerd, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
 3. De prijsopgave is een indicatie van het in rekening te brengen honorarium op basis van een schatting van de te besteden tijd, gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 4. Om de uitvoering goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, worden medewerkers van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken zijn, in voldoende mate en op het juiste moment vrijgemaakt uit hun dagelijkse taken.

Artikel 3. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een door u en Edutechniek ondertekend schriftelijk bewijsstuk hebben ontvangen en geregistreerd.
 2. De door ons aan de opdrachtgever verzonden bevestiging dan wel de door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
 3. Bij de uitvoering van de door ons aanvaarde opdrachten zullen wij ons inspannen om het beoogde resultaat te verwezenlijken, zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen.
 4. Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Edutechniek verleende diensten blijven uitsluitend bij haar berusten, ook indien deze rechten het gevolg zijn van of ontstaan uit de opdracht

Artikel 4. MATERIALEN, APPARATUUR, HULPMIDDELEN EN WERKRUIMTES

 1. Opdrachtgever vrijwaart ons met betrekking tot door opdrachtgever verstrekte materialen en hulpmiddelen voor aanspraken van derden ter zake van vermeende inbreuken op auteursrechten van derden.
 2. Wij zijn vrij in onze keuze van apparatuur en werkruimtes, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst materialen, hulpmiddelen en/of apparatuur meeneemt naar een door ons gekozen locatie, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, tenzij sprake is van onze opzet of grove schuld.
 4. Van onze overeenkomsten maken deel uit leer- en hulpmiddelen, waaronder werkinstructies, documentatie, schema’ s, modellen, etc. en/of andere informatiedragers, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die daar betrekking op hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden  wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 5. PERSONEEL

 1. Wij kunnen na voorafgaand overleg met opdrachtgever de samenstelling van het team van uitvoerenden wijzigen. Deze wijziging mag de kwaliteit van de door ons te verrichten prestatie niet verminderen. Indien de wijziging op ons initiatief plaatsvindt, zal  deze niet leiden tot een verhoging van  de kosten.
 2. Wanneer een uitvoerend personeelslid door welke oorzaak dan ook niet kan verschijnen, dienen wij zorg te dragen voor een vervanger. Wij zullen ons inspannen om de vervanging ten spoedigste te realiseren, waarbij de deskundigheid van de vervanger zoveel mogelijk zal overeenstemmen met die van het te vervangen personeelslid. Indien wij niet ten spoedigste zorg kunnen dragen voor een vervanger en evenmin is overeengekomen dat het niet gerealiseerde deel van de opdracht naar een ander tijdstip wordt verplaatst, is de opdrachtgever voor die dagdelen waarvoor als gevolg van verzuim geen werkzaamheden zijn verricht, geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6. PRIJZEN EN BETALING

 1. Edutechniek zal de door opdrachtgever te vergoeden bedragen factureren, waarbij opdrachtgever deze voldoet voldoen binnen de gestelde betalingstermijn(en).
 2. Bij langlopende trajecten zijn de van toepassing zijnde afspraken van toepassing onder opgave van het aantal bestede uren, of verrichtte uitvoering(en) en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.